Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

16 april 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 499.295 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 350.669 −41
  2.1 Vorderingen op het IMF 86.532 −48
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 264.137 6
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.771 −16
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 11.069 150
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 11.069 150
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.107.112 −53
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 137 −53
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.106.975 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.917 −5.058
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.167.871 14.508
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 3.973.107 16.290
  7.2 Overige effecten 194.764 −1.782
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.646 0
9 Overige activa 304.849 −1.537
Totaal activa 7.522.199 7.931
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.449.826 349
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.183.485 −30.255
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.478.426 8.220
  2.2 Depositofaciliteit 703.429 −40.106
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.631 1.631
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 16.984 −2.190
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 714.952 36.964
  5.1 Overheid 632.752 35.365
  5.2 Overige verplichtingen 82.200 1.600
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 202.283 3.832
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.834 34
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.221 −58
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.221 −58
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.176 0
10 Overige passiva 289.939 −745
11 Herwaarderingsrekeningen 485.447 0
12 Kapitaal en reserves 110.051 0
Totaal passiva 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021