Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

16 kwietnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 499.295 −22
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 350.669 −41
  2.1 Należności od MFW 86.532 −48
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 264.137 6
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.771 −16
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 11.069 150
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 11.069 150
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.107.112 −53
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 137 −53
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.106.975 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.917 −5.058
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.167.871 14.508
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 3.973.107 16.290
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 194.764 −1.782
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.646 0
9 Pozostałe aktywa 304.849 −1.537
Aktywa razem 7.522.199 7.931
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.449.826 349
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.183.485 −30.255
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.478.426 8.220
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 703.429 −40.106
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.631 1.631
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 16.984 −2.190
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 714.952 36.964
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 632.752 35.365
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.200 1.600
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 202.283 3.832
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.834 34
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.221 −58
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.221 −58
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.176 0
10 Pozostałe pasywa 289.939 −745
11 Różnice z wyceny 485.447 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 110.051 0
Pasywa razem 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021