Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

16 Απριλίου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 499.295 −22
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 350.669 −41
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 86.532 −48
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 264.137 6
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 26.771 −16
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.069 150
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 11.069 150
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.107.112 −53
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 137 −53
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.106.975 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.917 −5.058
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.167.871 14.508
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 3.973.107 16.290
  7.2 Λοιποί τίτλοι 194.764 −1.782
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.646 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 304.849 −1.537
Σύνολο ενεργητικού 7.522.199 7.931
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.449.826 349
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.183.485 −30.255
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.478.426 8.220
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 703.429 −40.106
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.631 1.631
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 16.984 −2.190
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 714.952 36.964
  5.1 Γενική κυβέρνηση 632.752 35.365
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 82.200 1.600
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 202.283 3.832
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.834 34
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 3.221 −58
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 3.221 −58
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.176 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 289.939 −745
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 485.447 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 110.051 0
Σύνολο παθητικού 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021