Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

16. april 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 499.295 −22
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 350.669 −41
  2.1 Terjatve do MDS 86.532 −48
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 264.137 6
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.771 −16
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.069 150
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.069 150
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.107.112 −53
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 137 −53
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.106.975 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.917 −5.058
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.167.871 14.508
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 3.973.107 16.290
  7.2 Drugi vrednostni papirji 194.764 −1.782
8 Javni dolg v eurih 22.646 0
9 Druga sredstva 304.849 −1.537
Skupaj sredstva 7.522.199 7.931
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.449.826 349
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.183.485 −30.255
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.478.426 8.220
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 703.429 −40.106
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.631 1.631
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 16.984 −2.190
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 714.952 36.964
  5.1 Sektor država 632.752 35.365
  5.2 Druge obveznosti 82.200 1.600
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 202.283 3.832
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.834 34
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.221 −58
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 3.221 −58
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.176 0
10 Druge obveznosti 289.939 −745
11 Računi prevrednotenja 485.447 0
12 Kapital in rezerve 110.051 0
Skupaj obveznosti 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021