Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

16.04.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 499 295 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 350 669 −41
  2.1 SVF debitoru parādi 86 532 −48
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 264 137 6
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 771 −16
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 069 150
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 11 069 150
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 107 112 −53
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 137 −53
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 106 975 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 917 −5 058
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 167 871 14 508
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 3 973 107 16 290
  7.2 Pārējie vērtspapīri 194 764 −1 782
8 Valdības parāds euro 22 646 0
9 Pārējie aktīvi 304 849 −1 537
Kopā aktīvi 7 522 199 7 931
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 449 826 349
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 183 485 −30 255
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 478 426 8 220
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 703 429 −40 106
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 631 1 631
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 16 984 −2 190
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 714 952 36 964
  5.1 Saistības pret valdību 632 752 35 365
  5.2 Pārējās saistības 82 200 1 600
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 202 283 3 832
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 834 34
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 221 −58
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 221 −58
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 176 0
10 Pārējās saistības 289 939 −745
11 Pārvērtēšanas konti 485 447 0
12 Kapitāls un rezerves 110 051 0
Kopā pasīvi 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021