Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

16. apríla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 295 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 350 669 −41
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 532 −48
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 264 137 6
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 771 −16
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 069 150
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 11 069 150
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 112 −53
  5.1 Hlavné refinančné operácie 137 −53
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 106 975 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 917 −5 058
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 167 871 14 508
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 3 973 107 16 290
  7.2 Ostatné cenné papiere 194 764 −1 782
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 304 849 −1 537
Aktíva spolu 7 522 199 7 931
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 449 826 349
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 183 485 −30 255
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 478 426 8 220
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 703 429 −40 106
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 631 1 631
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 16 984 −2 190
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 714 952 36 964
  5.1 Verejná správa 632 752 35 365
  5.2 Ostatné záväzky 82 200 1 600
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 202 283 3 832
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 834 34
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 221 −58
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 221 −58
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 289 939 −745
11 Účty precenenia 485 447 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 051 0
Pasíva spolu 7 522 199 7 931
Annexes
20 April 2021