Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

16 april 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 499.295 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 350.669 −41
  2.1 Fordringar på IMF 86.532 −48
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 264.137 6
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.771 −16
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 11.069 150
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 11.069 150
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.107.112 −53
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 137 −53
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.106.975 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.917 −5.058
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.167.871 14.508
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.973.107 16.290
  7.2 Övriga värdepapper 194.764 −1.782
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.646 0
9 Övriga tillgångar 304.849 −1.537
Summa tillgångar 7.522.199 7.931
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.449.826 349
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.183.485 −30.255
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.478.426 8.220
  2.2 Inlåningsfacilitet 703.429 −40.106
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.631 1.631
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 16.984 −2.190
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 714.952 36.964
  5.1 Offentliga sektorn 632.752 35.365
  5.2 Övriga skulder 82.200 1.600
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 202.283 3.832
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.834 34
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.221 −58
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.221 −58
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.176 0
10 Övriga skulder 289.939 −745
11 Värderegleringskonton 485.447 0
12 Kapital och reserver 110.051 0
Summa skulder 7.522.199 7.931
Annexes
20 April 2021