Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 май 2020 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 509 841 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 361 294 994
  2.1 Вземания от МВФ 84 539 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 276 756 995
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 152 719 −340
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 313 652
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 313 652
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 979 419 9 501
  5.1 Основни операции по рефинансиране 178 −88
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 979 229 9 576
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 12 12
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 35 659 −1 598
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 3 197 905 41 419
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 995 536 41 449
  7.2 Други ценни книжа 202 369 −30
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 322 0
9 Други активи 281 805 −874
Общо активи 5 555 276 49 755
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 348 198 4 205
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 244 987 7 578
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 945 356 −23 022
  2.2 Депозитно улеснение 299 631 30 600
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 563 1 202
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 630 539 54 536
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 505 051 50 078
  5.2 Други задължения 125 487 4 458
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 352 605 −17 015
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 708 854
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 025 −113
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 025 −113
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 945 0
10 Други задължения 279 704 −1 492
11 Сметки за преоценка 507 111 0
12 Капитал и резерви 108 891 0
Общо пасиви 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary