Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

22. maj 2020
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 509.841 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 361.294 994
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 84.539 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 276.756 995
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 152.719 −340
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.313 652
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.313 652
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 979.419 9.501
  5.1 Primære markedsoperationer 178 −88
  5.2 Langfristede markedsoperationer 979.229 9.576
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 12 12
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.659 −1.598
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 3.197.905 41.419
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.995.536 41.449
  7.2 Andre værdipapirer 202.369 −30
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.322 0
9 Andre aktiver 281.805 −874
Aktiver i alt 5.555.276 49.755
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.348.198 4.205
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.244.987 7.578
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.945.356 −23.022
  2.2 Indlånsfacilitet 299.631 30.600
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.563 1.202
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 630.539 54.536
  5.1 Offentlig forvaltning og service 505.051 50.078
  5.2 Andre forpligtelser 125.487 4.458
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 352.605 −17.015
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.708 854
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 7.025 −113
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.025 −113
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.945 0
10 Andre forpligtelser 279.704 −1.492
11 Revalueringskonti 507.111 0
12 Kapital og reserver 108.891 0
Passiver i alt 5.555.276 49.755
26 May 2020
Commentary