Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 mei 2020
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 509.841 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 361.294 994
  2.1 Vorderingen op het IMF 84.539 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 276.756 995
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 152.719 −340
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.313 652
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 13.313 652
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 979.419 9.501
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 178 −88
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 979.229 9.576
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 12 12
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 35.659 −1.598
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 3.197.905 41.419
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.995.536 41.449
  7.2 Overige effecten 202.369 −30
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.322 0
9 Overige activa 281.805 −874
Totaal activa 5.555.276 49.755
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.348.198 4.205
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.244.987 7.578
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.945.356 −23.022
  2.2 Depositofaciliteit 299.631 30.600
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.563 1.202
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 630.539 54.536
  5.1 Overheid 505.051 50.078
  5.2 Overige verplichtingen 125.487 4.458
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 352.605 −17.015
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.708 854
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.025 −113
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.025 −113
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.945 0
10 Overige passiva 279.704 −1.492
11 Herwaarderingsrekeningen 507.111 0
12 Kapitaal en reserves 108.891 0
Totaal passiva 5.555.276 49.755
26 May 2020
Commentary