Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 maja 2020
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 509.841 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 361.294 994
  2.1 Należności od MFW 84.539 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 276.756 995
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 152.719 −340
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 13.313 652
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 13.313 652
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 979.419 9.501
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 178 −88
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 979.229 9.576
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 12 12
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 35.659 −1.598
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 3.197.905 41.419
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.995.536 41.449
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 202.369 −30
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.322 0
9 Pozostałe aktywa 281.805 −874
Aktywa razem 5.555.276 49.755
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.348.198 4.205
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.244.987 7.578
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.945.356 −23.022
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 299.631 30.600
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.563 1.202
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 630.539 54.536
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 505.051 50.078
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.487 4.458
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 352.605 −17.015
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.708 854
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.025 −113
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.025 −113
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.945 0
10 Pozostałe pasywa 279.704 −1.492
11 Różnice z wyceny 507.111 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 108.891 0
Pasywa razem 5.555.276 49.755
26 May 2020
Commentary