Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. mája 2020
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 509 841 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 361 294 994
  2.1 Pohľadávky voči MMF 84 539 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 276 756 995
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 152 719 −340
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 313 652
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 13 313 652
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 979 419 9 501
  5.1 Hlavné refinančné operácie 178 −88
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 979 229 9 576
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 12 12
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 35 659 −1 598
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 3 197 905 41 419
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 995 536 41 449
  7.2 Ostatné cenné papiere 202 369 −30
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 322 0
9 Ostatné aktíva 281 805 −874
Aktíva spolu 5 555 276 49 755
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 348 198 4 205
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 244 987 7 578
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 945 356 −23 022
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 299 631 30 600
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 563 1 202
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 630 539 54 536
  5.1 Verejná správa 505 051 50 078
  5.2 Ostatné záväzky 125 487 4 458
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 352 605 −17 015
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 708 854
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 025 −113
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 025 −113
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 945 0
10 Ostatné záväzky 279 704 −1 492
11 Účty precenenia 507 111 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 108 891 0
Pasíva spolu 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary