Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 maj 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 509.841 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 361.294 994
  2.1 Fordringar på IMF 84.539 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 276.756 995
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 152.719 −340
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.313 652
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.313 652
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 979.419 9.501
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 178 −88
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 979.229 9.576
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 12 12
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 35.659 −1.598
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.197.905 41.419
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.995.536 41.449
  7.2 Övriga värdepapper 202.369 −30
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.322 0
9 Övriga tillgångar 281.805 −874
Summa tillgångar 5.555.276 49.755
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.348.198 4.205
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.244.987 7.578
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.945.356 −23.022
  2.2 Inlåningsfacilitet 299.631 30.600
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.563 1.202
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 630.539 54.536
  5.1 Offentliga sektorn 505.051 50.078
  5.2 Övriga skulder 125.487 4.458
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 352.605 −17.015
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.708 854
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.025 −113
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.025 −113
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.945 0
10 Övriga skulder 279.704 −1.492
11 Värderegleringskonton 507.111 0
12 Kapital och reserver 108.891 0
Summa skulder 5.555.276 49.755
26 May 2020
Commentary