Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.05.2020.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 509 841 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 361 294 994
  2.1 SVF debitoru parādi 84 539 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 276 756 995
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 152 719 −340
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13 313 652
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13 313 652
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 979 419 9 501
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 178 −88
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 979 229 9 576
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 12 12
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 35 659 −1 598
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 3 197 905 41 419
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 995 536 41 449
  7.2 Pārējie vērtspapīri 202 369 −30
8 Valdības parāds euro 23 322 0
9 Pārējie aktīvi 281 805 −874
Kopā aktīvi 5 555 276 49 755
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 348 198 4 205
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 244 987 7 578
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 945 356 −23 022
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 299 631 30 600
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 563 1 202
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 630 539 54 536
  5.1 Saistības pret valdību 505 051 50 078
  5.2 Pārējās saistības 125 487 4 458
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 352 605 −17 015
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 708 854
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7 025 −113
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7 025 −113
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 945 0
10 Pārējās saistības 279 704 −1 492
11 Pārvērtēšanas konti 507 111 0
12 Kapitāls un rezerves 108 891 0
Kopā pasīvi 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary