Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2020 05 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 509 841 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 361 294 994
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 84 539 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 276 756 995
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 719 −340
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 313 652
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 313 652
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 979 419 9 501
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 178 −88
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 979 229 9 576
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 12 12
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 659 −1 598
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 3 197 905 41 419
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 995 536 41 449
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 202 369 −30
8 Valdžios skola eurais 23 322 0
9 Kitas turtas 281 805 −874
Visas turtas 5 555 276 49 755
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 348 198 4 205
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 244 987 7 578
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 945 356 −23 022
  2.2 Indėlių galimybė 299 631 30 600
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 563 1 202
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 630 539 54 536
  5.1 Valdžiai 505 051 50 078
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 487 4 458
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 352 605 −17 015
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 708 854
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 025 −113
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 025 −113
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 945 0
10 Kiti įsipareigojimai 279 704 −1 492
11 Perkainojimo sąskaitos 507 111 0
12 Kapitalas ir rezervai 108 891 0
Visi įsipareigojimai 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary