Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. května 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 509 841 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 361 294 994
  2.1 Pohledávky za MMF 84 539 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 276 756 995
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 152 719 −340
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 313 652
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 313 652
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 979 419 9 501
  5.1 Hlavní refinanční operace 178 −88
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 979 229 9 576
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 12 12
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 659 −1 598
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 3 197 905 41 419
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 995 536 41 449
  7.2 Ostatní cenné papíry 202 369 −30
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 322 0
9 Ostatní aktiva 281 805 −874
Aktiva celkem 5 555 276 49 755
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 348 198 4 205
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 244 987 7 578
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 945 356 −23 022
  2.2 Vkladová facilita 299 631 30 600
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 563 1 202
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 630 539 54 536
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 505 051 50 078
  5.2 Ostatní závazky 125 487 4 458
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 352 605 −17 015
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 708 854
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 025 −113
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 7 025 −113
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 945 0
10 Ostatní závazky 279 704 −1 492
11 Účty přecenění 507 111 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 108 891 0
Pasiva celkem 5 555 276 49 755
26 May 2020
Commentary