Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. maj 2020
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 509.841 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 361.294 994
  2.1 Terjatve do MDS 84.539 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 276.756 995
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 152.719 −340
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 13.313 652
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.313 652
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 979.419 9.501
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 178 −88
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 979.229 9.576
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 12 12
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.659 −1.598
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 3.197.905 41.419
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.995.536 41.449
  7.2 Drugi vrednostni papirji 202.369 −30
8 Javni dolg v eurih 23.322 0
9 Druga sredstva 281.805 −874
Skupaj sredstva 5.555.276 49.755
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.348.198 4.205
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.244.987 7.578
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.945.356 −23.022
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 299.631 30.600
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.563 1.202
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 630.539 54.536
  5.1 Sektor država 505.051 50.078
  5.2 Druge obveznosti 125.487 4.458
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 352.605 −17.015
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.708 854
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.025 −113
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 7.025 −113
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.945 0
10 Druge obveznosti 279.704 −1.492
11 Računi prevrednotenja 507.111 0
12 Kapital in rezerve 108.891 0
Skupaj obveznosti 5.555.276 49.755
26 May 2020
Commentary