Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 март 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 772 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 328 520 870
  2.1 Вземания от МВФ 76 902 31
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 251 618 839
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 987 113
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 577 1 780
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 577 1 780
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 728 490 −618
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 769 −718
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 722 621 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 100 100
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 37 686 5 135
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 883 130 3 785
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 643 158 3 433
  7.2 Други ценни книжа 239 972 352
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 0
9 Други активи 255 265 −6 038
Общо активи 4 691 325 5 027
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 213 593 1 377
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 044 612 23 364
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 412 762 32 515
  2.2 Депозитно улеснение 631 807 −9 161
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 43 9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 576 1 959
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 349 138 −12 414
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 219 399 −14 794
  5.2 Други задължения 129 739 2 380
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 262 176 −8 732
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 936 299
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 849 343
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 849 343
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 257 968 −1 170
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 911 0
Общо пасиви 4 691 325 5 027