Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

8 marca 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.772 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 328.520 870
  2.1 Należności od MFW 76.902 31
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 251.618 839
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.987 113
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.577 1.780
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.577 1.780
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 728.490 −618
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.769 −718
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 722.621 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 100 100
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.686 5.135
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.883.130 3.785
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.643.158 3.433
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 239.972 352
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 0
9 Pozostałe aktywa 255.265 −6.038
Aktywa razem 4.691.325 5.027
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.213.593 1.377
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.044.612 23.364
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.412.762 32.515
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 631.807 −9.161
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 43 9
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.576 1.959
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 349.138 −12.414
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 219.399 −14.794
  5.2 Pozostałe zobowiązania 129.739 2.380
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 262.176 −8.732
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.936 299
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.849 343
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.849 343
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 257.968 −1.170
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.911 0
Pasywa razem 4.691.325 5.027