Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 03 08
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 772 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 328 520 870
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 902 31
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 251 618 839
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 987 113
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 23 577 1 780
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 23 577 1 780
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 728 490 −618
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 769 −718
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 722 621 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 100 100
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 686 5 135
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 883 130 3 785
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 643 158 3 433
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 239 972 352
8 Valdžios skola eurais 23 897 0
9 Kitas turtas 255 265 −6 038
Visas turtas 4 691 325 5 027
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 213 593 1 377
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 044 612 23 364
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 412 762 32 515
  2.2 Indėlių galimybė 631 807 −9 161
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 43 9
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 576 1 959
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 349 138 −12 414
  5.1 Valdžiai 219 399 −14 794
  5.2 Kiti įsipareigojimai 129 739 2 380
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 262 176 −8 732
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 936 299
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 849 343
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 849 343
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 257 968 −1 170
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 911 0
Visi įsipareigojimai 4 691 325 5 027