Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

8. marca 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 772 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 328 520 870
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 902 31
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 251 618 839
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 987 113
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 577 1 780
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 23 577 1 780
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 728 490 −618
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 769 −718
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 722 621 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 100 100
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 686 5 135
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 883 130 3 785
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 643 158 3 433
  7.2 Ostatné cenné papiere 239 972 352
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 0
9 Ostatné aktíva 255 265 −6 038
Aktíva spolu 4 691 325 5 027
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 213 593 1 377
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 044 612 23 364
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 412 762 32 515
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 631 807 −9 161
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 43 9
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 576 1 959
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 349 138 −12 414
  5.1 Verejná správa 219 399 −14 794
  5.2 Ostatné záväzky 129 739 2 380
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 262 176 −8 732
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 936 299
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 849 343
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 849 343
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 257 968 −1 170
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 911 0
Pasíva spolu 4 691 325 5 027