Eurosystemets konsoliderade balansräkning

8 mars 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.772 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 328.520 870
  2.1 Fordringar på IMF 76.902 31
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 251.618 839
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.987 113
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.577 1.780
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.577 1.780
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 728.490 −618
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.769 −718
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 722.621 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 100 100
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.686 5.135
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.883.130 3.785
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.643.158 3.433
  7.2 Övriga värdepapper 239.972 352
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 0
9 Övriga tillgångar 255.265 −6.038
Summa tillgångar 4.691.325 5.027
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.213.593 1.377
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.044.612 23.364
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.412.762 32.515
  2.2 Inlåningsfacilitet 631.807 −9.161
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 43 9
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.576 1.959
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 349.138 −12.414
  5.1 Offentliga sektorn 219.399 −14.794
  5.2 Övriga skulder 129.739 2.380
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 262.176 −8.732
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.936 299
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.849 343
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.849 343
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 257.968 −1.170
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.911 0
Summa skulder 4.691.325 5.027