Eurosystemets konsoliderede balance

8. marts 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.772 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 328.520 870
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.902 31
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 251.618 839
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.987 113
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.577 1.780
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.577 1.780
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 728.490 −618
  5.1 Primære markedsoperationer 5.769 −718
  5.2 Langfristede markedsoperationer 722.621 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 100 100
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.686 5.135
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.883.130 3.785
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.643.158 3.433
  7.2 Andre værdipapirer 239.972 352
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 0
9 Andre aktiver 255.265 −6.038
Aktiver i alt 4.691.325 5.027
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.213.593 1.377
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.044.612 23.364
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.412.762 32.515
  2.2 Indlånsfacilitet 631.807 −9.161
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 43 9
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.576 1.959
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 349.138 −12.414
  5.1 Offentlig forvaltning og service 219.399 −14.794
  5.2 Andre forpligtelser 129.739 2.380
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 262.176 −8.732
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.936 299
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.849 343
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.849 343
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 257.968 −1.170
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.911 0
Passiver i alt 4.691.325 5.027