Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

8. března 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 772 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 328 520 870
  2.1 Pohledávky za MMF 76 902 31
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 251 618 839
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 987 113
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 577 1 780
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 577 1 780
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 728 490 −618
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 769 −718
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 722 621 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 100 100
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 686 5 135
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 883 130 3 785
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 643 158 3 433
  7.2 Ostatní cenné papíry 239 972 352
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 0
9 Ostatní aktiva 255 265 −6 038
Aktiva celkem 4 691 325 5 027
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 213 593 1 377
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 044 612 23 364
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 412 762 32 515
  2.2 Vkladová facilita 631 807 −9 161
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 43 9
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 576 1 959
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 349 138 −12 414
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 219 399 −14 794
  5.2 Ostatní závazky 129 739 2 380
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 262 176 −8 732
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 936 299
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 849 343
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 849 343
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 257 968 −1 170
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 911 0
Pasiva celkem 4 691 325 5 027