Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

8 Μαρτίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 389.772 1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 328.520 870
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 76.902 31
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 251.618 839
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.987 113
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.577 1.780
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 23.577 1.780
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 728.490 −618
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 5.769 −718
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 722.621 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 100 100
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 37.686 5.135
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.883.130 3.785
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.643.158 3.433
  7.2 Λοιποί τίτλοι 239.972 352
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.897 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 255.265 −6.038
Σύνολο ενεργητικού 4.691.325 5.027
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.213.593 1.377
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.044.612 23.364
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.412.762 32.515
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 631.807 −9.161
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 43 9
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9.576 1.959
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 349.138 −12.414
  5.1 Γενική κυβέρνηση 219.399 −14.794
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 129.739 2.380
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 262.176 −8.732
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.936 299
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.849 343
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.849 343
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.510 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 257.968 −1.170
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 376.057 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.911 0
Σύνολο παθητικού 4.691.325 5.027