Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

8. marec 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.772 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 328.520 870
  2.1 Terjatve do MDS 76.902 31
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 251.618 839
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.987 113
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 23.577 1.780
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.577 1.780
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 728.490 −618
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.769 −718
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 722.621 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 100 100
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.686 5.135
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.883.130 3.785
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.643.158 3.433
  7.2 Drugi vrednostni papirji 239.972 352
8 Javni dolg v eurih 23.897 0
9 Druga sredstva 255.265 −6.038
Skupaj sredstva 4.691.325 5.027
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.213.593 1.377
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.044.612 23.364
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.412.762 32.515
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 631.807 −9.161
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 43 9
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.576 1.959
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 349.138 −12.414
  5.1 Sektor država 219.399 −14.794
  5.2 Druge obveznosti 129.739 2.380
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 262.176 −8.732
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.936 299
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.849 343
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.849 343
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 257.968 −1.170
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.911 0
Skupaj obveznosti 4.691.325 5.027