Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

08.03.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 772 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 520 870
  2.1 SVF debitoru parādi 76 902 31
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 251 618 839
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 987 113
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23 577 1 780
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23 577 1 780
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 728 490 −618
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 769 −718
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 722 621 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 100 100
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 686 5 135
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 883 130 3 785
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 643 158 3 433
  7.2 Pārējie vērtspapīri 239 972 352
8 Valdības parāds euro 23 897 0
9 Pārējie aktīvi 255 265 −6 038
Kopā aktīvi 4 691 325 5 027
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 213 593 1 377
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 044 612 23 364
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 412 762 32 515
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 631 807 −9 161
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 43 9
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 576 1 959
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 349 138 −12 414
  5.1 Saistības pret valdību 219 399 −14 794
  5.2 Pārējās saistības 129 739 2 380
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262 176 −8 732
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 936 299
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 849 343
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 849 343
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 257 968 −1 170
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 911 0
Kopā pasīvi 4 691 325 5 027