Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 maart 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.772 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 328.520 870
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.902 31
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 251.618 839
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.987 113
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.577 1.780
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 23.577 1.780
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 728.490 −618
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.769 −718
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 722.621 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 100 100
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.686 5.135
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.883.130 3.785
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.643.158 3.433
  7.2 Overige effecten 239.972 352
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 0
9 Overige activa 255.265 −6.038
Totaal activa 4.691.325 5.027
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.213.593 1.377
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.044.612 23.364
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.412.762 32.515
  2.2 Depositofaciliteit 631.807 −9.161
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 43 9
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.576 1.959
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 349.138 −12.414
  5.1 Overheid 219.399 −14.794
  5.2 Overige verplichtingen 129.739 2.380
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 262.176 −8.732
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.936 299
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.849 343
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.849 343
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 257.968 −1.170
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.911 0
Totaal passiva 4.691.325 5.027