Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 декември 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 355 455 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 326 108 1 392
  2.1 Вземания от МВФ 74 874 −23
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 251 234 1 415
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 163 −542
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 167 16
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 167 16
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 733 315 −153
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 599 63
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 726 676 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 40 −216
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 24 995 −997
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 899 077 6 250
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 650 757 6 992
  7.2 Други ценни книжа 248 320 −742
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 954 −483
9 Други активи 260 751 −2 797
Общо активи 4 662 985 2 686
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 209 569 6 292
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 029 865 22 350
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 375 461 22 942
  2.2 Депозитно улеснение 654 218 −606
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 185 14
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 633 2 638
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 348 194 −27 120
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 216 676 −28 803
  5.2 Други задължения 131 518 1 682
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 301 177 2 197
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 549 −495
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 167 308
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 167 308
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 036 0
10 Други задължения 246 112 −3 483
11 Сметки за преоценка 342 276 0
12 Капитал и резерви 104 406 1
Общо пасиви 4 662 985 2 686