Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 12 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 355 455 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 326 108 1 392
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 874 −23
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 251 234 1 415
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 163 −542
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 167 16
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 167 16
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 733 315 −153
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 599 63
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 726 676 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 40 −216
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 995 −997
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 899 077 6 250
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 650 757 6 992
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 248 320 −742
8 Valdžios skola eurais 23 954 −483
9 Kitas turtas 260 751 −2 797
Visas turtas 4 662 985 2 686
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 209 569 6 292
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 029 865 22 350
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 375 461 22 942
  2.2 Indėlių galimybė 654 218 −606
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 185 14
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 633 2 638
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 348 194 −27 120
  5.1 Valdžiai 216 676 −28 803
  5.2 Kiti įsipareigojimai 131 518 1 682
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 301 177 2 197
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 549 −495
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 167 308
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 167 308
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 036 0
10 Kiti įsipareigojimai 246 112 −3 483
11 Perkainojimo sąskaitos 342 276 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 406 1
Visi įsipareigojimai 4 662 985 2 686