Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.12.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 355 455 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 108 1 392
  2.1 SVF debitoru parādi 74 874 −23
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 251 234 1 415
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 17 163 −542
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 167 16
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 167 16
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 733 315 −153
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 599 63
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 726 676 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 40 −216
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 24 995 −997
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 899 077 6 250
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 650 757 6 992
  7.2 Pārējie vērtspapīri 248 320 −742
8 Valdības parāds euro 23 954 −483
9 Pārējie aktīvi 260 751 −2 797
Kopā aktīvi 4 662 985 2 686
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 209 569 6 292
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 029 865 22 350
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 375 461 22 942
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 654 218 −606
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 185 14
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 9 633 2 638
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 348 194 −27 120
  5.1 Saistības pret valdību 216 676 −28 803
  5.2 Pārējās saistības 131 518 1 682
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 301 177 2 197
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 549 −495
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 167 308
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 167 308
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 036 0
10 Pārējās saistības 246 112 −3 483
11 Pārvērtēšanas konti 342 276 0
12 Kapitāls un rezerves 104 406 1
Kopā pasīvi 4 662 985 2 686