Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. decembra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 355 455 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 326 108 1 392
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 874 −23
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 251 234 1 415
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 17 163 −542
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 167 16
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 167 16
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 733 315 −153
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 599 63
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 726 676 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 40 −216
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 995 −997
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 899 077 6 250
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 650 757 6 992
  7.2 Ostatné cenné papiere 248 320 −742
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 954 −483
9 Ostatné aktíva 260 751 −2 797
Aktíva spolu 4 662 985 2 686
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 209 569 6 292
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 029 865 22 350
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 375 461 22 942
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 654 218 −606
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 185 14
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 633 2 638
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 348 194 −27 120
  5.1 Verejná správa 216 676 −28 803
  5.2 Ostatné záväzky 131 518 1 682
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 301 177 2 197
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 549 −495
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 167 308
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 167 308
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 036 0
10 Ostatné záväzky 246 112 −3 483
11 Účty precenenia 342 276 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 406 1
Pasíva spolu 4 662 985 2 686