Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

7 december 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 355.455 −1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326.108 1.392
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.874 −23
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 251.234 1.415
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.163 −542
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.167 16
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 22.167 16
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 733.315 −153
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.599 63
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 726.676 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 40 −216
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 24.995 −997
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.899.077 6.250
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.650.757 6.992
  7.2 Overige effecten 248.320 −742
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.954 −483
9 Overige activa 260.751 −2.797
Totaal activa 4.662.985 2.686
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.209.569 6.292
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.029.865 22.350
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.375.461 22.942
  2.2 Depositofaciliteit 654.218 −606
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 185 14
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.633 2.638
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 348.194 −27.120
  5.1 Overheid 216.676 −28.803
  5.2 Overige verplichtingen 131.518 1.682
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 301.177 2.197
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.549 −495
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.167 308
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.167 308
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.036 0
10 Overige passiva 246.112 −3.483
11 Herwaarderingsrekeningen 342.276 0
12 Kapitaal en reserves 104.406 1
Totaal passiva 4.662.985 2.686