Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Δεκεμβρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 355.455 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 326.108 1.392
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.874 −23
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 251.234 1.415
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 17.163 −542
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.167 16
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.167 16
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 733.315 −153
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 6.599 63
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 726.676 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 40 −216
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.995 −997
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.899.077 6.250
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.650.757 6.992
  7.2 Λοιποί τίτλοι 248.320 −742
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.954 −483
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 260.751 −2.797
Σύνολο ενεργητικού 4.662.985 2.686
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.209.569 6.292
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.029.865 22.350
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.375.461 22.942
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 654.218 −606
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 185 14
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9.633 2.638
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 348.194 −27.120
  5.1 Γενική κυβέρνηση 216.676 −28.803
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 131.518 1.682
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 301.177 2.197
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.549 −495
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.167 308
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.167 308
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.036 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 246.112 −3.483
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 342.276 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.406 1
Σύνολο παθητικού 4.662.985 2.686