Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

7. december 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 355.455 −1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 326.108 1.392
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.874 −23
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 251.234 1.415
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 17.163 −542
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.167 16
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.167 16
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 733.315 −153
  5.1 Primære markedsoperationer 6.599 63
  5.2 Langfristede markedsoperationer 726.676 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 40 −216
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.995 −997
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.899.077 6.250
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.650.757 6.992
  7.2 Andre værdipapirer 248.320 −742
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.954 −483
9 Andre aktiver 260.751 −2.797
Aktiver i alt 4.662.985 2.686
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.209.569 6.292
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.029.865 22.350
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.375.461 22.942
  2.2 Indlånsfacilitet 654.218 −606
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 185 14
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.633 2.638
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 348.194 −27.120
  5.1 Offentlig forvaltning og service 216.676 −28.803
  5.2 Andre forpligtelser 131.518 1.682
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 301.177 2.197
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 4.549 −495
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.167 308
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.167 308
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.036 0
10 Andre forpligtelser 246.112 −3.483
11 Revalueringskonti 342.276 0
12 Kapital og reserver 104.406 1
Passiver i alt 4.662.985 2.686