Eurosystemets konsoliderade balansräkning

7 december 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 355.455 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 326.108 1.392
  2.1 Fordringar på IMF 74.874 −23
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 251.234 1.415
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 17.163 −542
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.167 16
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.167 16
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 733.315 −153
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.599 63
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 726.676 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 40 −216
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.995 −997
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.899.077 6.250
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.650.757 6.992
  7.2 Övriga värdepapper 248.320 −742
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.954 −483
9 Övriga tillgångar 260.751 −2.797
Summa tillgångar 4.662.985 2.686
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.209.569 6.292
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.029.865 22.350
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.375.461 22.942
  2.2 Inlåningsfacilitet 654.218 −606
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 185 14
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.633 2.638
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 348.194 −27.120
  5.1 Offentliga sektorn 216.676 −28.803
  5.2 Övriga skulder 131.518 1.682
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 301.177 2.197
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.549 −495
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.167 308
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.167 308
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.036 0
10 Övriga skulder 246.112 −3.483
11 Värderegleringskonton 342.276 0
12 Kapital och reserver 104.406 1
Summa skulder 4.662.985 2.686