Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

7 grudnia 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 355.455 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 326.108 1.392
  2.1 Należności od MFW 74.874 −23
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 251.234 1.415
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 17.163 −542
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.167 16
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.167 16
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 733.315 −153
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.599 63
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 726.676 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 40 −216
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.995 −997
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.899.077 6.250
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.650.757 6.992
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 248.320 −742
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.954 −483
9 Pozostałe aktywa 260.751 −2.797
Aktywa razem 4.662.985 2.686
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.209.569 6.292
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.029.865 22.350
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.375.461 22.942
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 654.218 −606
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 185 14
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.633 2.638
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 348.194 −27.120
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 216.676 −28.803
  5.2 Pozostałe zobowiązania 131.518 1.682
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 301.177 2.197
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.549 −495
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.167 308
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.167 308
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.036 0
10 Pozostałe pasywa 246.112 −3.483
11 Różnice z wyceny 342.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.406 1
Pasywa razem 4.662.985 2.686