Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. prosince 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 355 455 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 326 108 1 392
  2.1 Pohledávky za MMF 74 874 −23
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 251 234 1 415
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 17 163 −542
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 167 16
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 167 16
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 733 315 −153
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 599 63
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 726 676 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 40 −216
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 995 −997
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 899 077 6 250
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 650 757 6 992
  7.2 Ostatní cenné papíry 248 320 −742
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 954 −483
9 Ostatní aktiva 260 751 −2 797
Aktiva celkem 4 662 985 2 686
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 209 569 6 292
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 029 865 22 350
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 375 461 22 942
  2.2 Vkladová facilita 654 218 −606
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 185 14
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 633 2 638
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 348 194 −27 120
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 216 676 −28 803
  5.2 Ostatní závazky 131 518 1 682
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 301 177 2 197
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 549 −495
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 167 308
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 167 308
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 036 0
10 Ostatní závazky 246 112 −3 483
11 Účty přecenění 342 276 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 406 1
Pasiva celkem 4 662 985 2 686