Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. december 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 355.455 −1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 326.108 1.392
  2.1 Terjatve do MDS 74.874 −23
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 251.234 1.415
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 17.163 −542
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 22.167 16
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.167 16
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 733.315 −153
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.599 63
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 726.676 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 40 −216
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 24.995 −997
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.899.077 6.250
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.650.757 6.992
  7.2 Drugi vrednostni papirji 248.320 −742
8 Javni dolg v eurih 23.954 −483
9 Druga sredstva 260.751 −2.797
Skupaj sredstva 4.662.985 2.686
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.209.569 6.292
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.029.865 22.350
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.375.461 22.942
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 654.218 −606
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 185 14
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.633 2.638
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 348.194 −27.120
  5.1 Sektor država 216.676 −28.803
  5.2 Druge obveznosti 131.518 1.682
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 301.177 2.197
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.549 −495
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.167 308
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.167 308
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.036 0
10 Druge obveznosti 246.112 −3.483
11 Računi prevrednotenja 342.276 0
12 Kapital in rezerve 104.406 1
Skupaj obveznosti 4.662.985 2.686