Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

2 март 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 376 279 −22
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 297 067 868
  2.1 Вземания от МВФ 69 863 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 227 204 869
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 542 −900
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 649 −708
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 649 −708
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 762 037 −201
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 719 176
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 760 274 −385
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 45 8
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 49 078 591
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 715 603 7 236
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 445 234 6 839
  7.2 Други ценни книжа 270 369 397
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 966 0
9 Други активи 243 138 957
Общо активи 4 519 360 7 820
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 149 723 3 738
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 009 758 51 254
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 347 170 66 326
  2.2 Депозитно улеснение 662 533 −15 025
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 54 −47
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 12 239 844
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 316 189 −58 071
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 190 375 −59 812
  5.2 Други задължения 125 814 1 741
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 260 436 8 581
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 474 −540
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 737 353
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 737 353
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 218 0
10 Други задължения 234 066 1 560
11 Сметки за преоценка 357 852 0
12 Капитал и резерви 102 668 100
Общо пасиви 4 519 360 7 820