Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

02.03.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 376 279 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 297 067 868
  2.1 SVF debitoru parādi 69 863 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 204 869
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34 542 −900
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 649 −708
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 649 −708
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 762 037 −201
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 719 176
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 274 −385
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 45 8
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 078 591
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 715 603 7 236
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 445 234 6 839
  7.2 Pārējie vērtspapīri 270 369 397
8 Valdības parāds euro 24 966 0
9 Pārējie aktīvi 243 138 957
Kopā aktīvi 4 519 360 7 820
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 149 723 3 738
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 009 758 51 254
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 347 170 66 326
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 662 533 −15 025
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 54 −47
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 12 239 844
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 316 189 −58 071
  5.1 Saistības pret valdību 190 375 −59 812
  5.2 Pārējās saistības 125 814 1 741
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260 436 8 581
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 8 474 −540
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 737 353
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 737 353
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 218 0
10 Pārējās saistības 234 066 1 560
11 Pārvērtēšanas konti 357 852 0
12 Kapitāls un rezerves 102 668 100
Kopā pasīvi 4 519 360 7 820