Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

2 maart 2018
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 376.279 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 297.067 868
  2.1 Vorderingen op het IMF 69.863 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 227.204 869
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.542 −900
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.649 −708
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.649 −708
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 762.037 −201
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 1.719 176
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 760.274 −385
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 45 8
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 49.078 591
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.715.603 7.236
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.445.234 6.839
  7.2 Overige effecten 270.369 397
8 Overheidsschuld, luidende in euro 24.966 0
9 Overige activa 243.138 957
Totaal activa 4.519.360 7.820
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.149.723 3.738
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.009.758 51.254
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.347.170 66.326
  2.2 Depositofaciliteit 662.533 −15.025
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 54 −47
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.239 844
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 316.189 −58.071
  5.1 Overheid 190.375 −59.812
  5.2 Overige verplichtingen 125.814 1.741
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 260.436 8.581
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.474 −540
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.737 353
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.737 353
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.218 0
10 Overige passiva 234.066 1.560
11 Herwaarderingsrekeningen 357.852 0
12 Kapitaal en reserves 102.668 100
Totaal passiva 4.519.360 7.820