Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

2. marca 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 376 279 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 297 067 868
  2.1 Pohľadávky voči MMF 69 863 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 204 869
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 542 −900
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 649 −708
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 649 −708
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 762 037 −201
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 719 176
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 760 274 −385
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 45 8
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 078 591
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 715 603 7 236
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 445 234 6 839
  7.2 Ostatné cenné papiere 270 369 397
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 966 0
9 Ostatné aktíva 243 138 957
Aktíva spolu 4 519 360 7 820
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 149 723 3 738
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 009 758 51 254
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 347 170 66 326
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 662 533 −15 025
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 54 −47
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 239 844
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 316 189 −58 071
  5.1 Verejná správa 190 375 −59 812
  5.2 Ostatné záväzky 125 814 1 741
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 260 436 8 581
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 8 474 −540
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 737 353
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 737 353
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 218 0
10 Ostatné záväzky 234 066 1 560
11 Účty precenenia 357 852 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 668 100
Pasíva spolu 4 519 360 7 820