Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

2 marca 2018
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 376.279 −22
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 297.067 868
  2.1 Należności od MFW 69.863 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.204 869
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.542 −900
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.649 −708
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.649 −708
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 762.037 −201
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 1.719 176
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 760.274 −385
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 45 8
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.078 591
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.715.603 7.236
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.445.234 6.839
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 270.369 397
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 24.966 0
9 Pozostałe aktywa 243.138 957
Aktywa razem 4.519.360 7.820
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.149.723 3.738
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.009.758 51.254
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.347.170 66.326
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 662.533 −15.025
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 54 −47
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.239 844
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 316.189 −58.071
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 190.375 −59.812
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.814 1.741
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 260.436 8.581
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 8.474 −540
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.737 353
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.737 353
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.218 0
10 Pozostałe pasywa 234.066 1.560
11 Różnice z wyceny 357.852 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.668 100
Pasywa razem 4.519.360 7.820