Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

2. marec 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 376.279 −22
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 297.067 868
  2.1 Terjatve do MDS 69.863 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 227.204 869
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.542 −900
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.649 −708
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.649 −708
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 762.037 −201
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.719 176
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.274 −385
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 45 8
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 49.078 591
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.715.603 7.236
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.445.234 6.839
  7.2 Drugi vrednostni papirji 270.369 397
8 Javni dolg v eurih 24.966 0
9 Druga sredstva 243.138 957
Skupaj sredstva 4.519.360 7.820
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.149.723 3.738
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.009.758 51.254
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.347.170 66.326
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 662.533 −15.025
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 54 −47
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 12.239 844
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 316.189 −58.071
  5.1 Sektor država 190.375 −59.812
  5.2 Druge obveznosti 125.814 1.741
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 260.436 8.581
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 8.474 −540
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.737 353
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.737 353
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.218 0
10 Druge obveznosti 234.066 1.560
11 Računi prevrednotenja 357.852 0
12 Kapital in rezerve 102.668 100
Skupaj obveznosti 4.519.360 7.820