Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

2 Μαρτίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 376.279 −22
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 297.067 868
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.863 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 227.204 869
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 34.542 −900
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.649 −708
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.649 −708
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 762.037 −201
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.719 176
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 760.274 −385
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 45 8
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 49.078 591
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.715.603 7.236
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.445.234 6.839
  7.2 Λοιποί τίτλοι 270.369 397
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.966 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.138 957
Σύνολο ενεργητικού 4.519.360 7.820
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.149.723 3.738
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.009.758 51.254
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.347.170 66.326
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 662.533 −15.025
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 54 −47
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 12.239 844
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 316.189 −58.071
  5.1 Γενική κυβέρνηση 190.375 −59.812
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 125.814 1.741
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 260.436 8.581
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 8.474 −540
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.737 353
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.737 353
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.218 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 234.066 1.560
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 357.852 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.668 100
Σύνολο παθητικού 4.519.360 7.820