Eurosystemets konsoliderade balansräkning

2 mars 2018
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 376.279 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 297.067 868
  2.1 Fordringar på IMF 69.863 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.204 869
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.542 −900
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.649 −708
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.649 −708
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 762.037 −201
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.719 176
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 760.274 −385
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 45 8
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.078 591
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.715.603 7.236
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.445.234 6.839
  7.2 Övriga värdepapper 270.369 397
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 24.966 0
9 Övriga tillgångar 243.138 957
Summa tillgångar 4.519.360 7.820
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.149.723 3.738
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.009.758 51.254
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.347.170 66.326
  2.2 Inlåningsfacilitet 662.533 −15.025
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 54 −47
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 12.239 844
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 316.189 −58.071
  5.1 Offentliga sektorn 190.375 −59.812
  5.2 Övriga skulder 125.814 1.741
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 260.436 8.581
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 8.474 −540
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.737 353
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 12.737 353
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.218 0
10 Övriga skulder 234.066 1.560
11 Värderegleringskonton 357.852 0
12 Kapital och reserver 102.668 100
Summa skulder 4.519.360 7.820