Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2018 03 02
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 376 279 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 297 067 868
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 863 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 204 869
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 34 542 −900
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 649 −708
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 649 −708
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 762 037 −201
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 719 176
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 274 −385
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 45 8
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 078 591
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 715 603 7 236
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 445 234 6 839
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 270 369 397
8 Valdžios skola eurais 24 966 0
9 Kitas turtas 243 138 957
Visas turtas 4 519 360 7 820
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 149 723 3 738
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 009 758 51 254
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 347 170 66 326
  2.2 Indėlių galimybė 662 533 −15 025
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 54 −47
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 239 844
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 316 189 −58 071
  5.1 Valdžiai 190 375 −59 812
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 814 1 741
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 260 436 8 581
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 474 −540
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 737 353
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 737 353
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 218 0
10 Kiti įsipareigojimai 234 066 1 560
11 Perkainojimo sąskaitos 357 852 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 668 100
Visi įsipareigojimai 4 519 360 7 820