Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

2. března 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 376 279 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 297 067 868
  2.1 Pohledávky za MMF 69 863 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 204 869
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 542 −900
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 649 −708
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 649 −708
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 762 037 −201
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 719 176
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 760 274 −385
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 45 8
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 078 591
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 715 603 7 236
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 445 234 6 839
  7.2 Ostatní cenné papíry 270 369 397
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 966 0
9 Ostatní aktiva 243 138 957
Aktiva celkem 4 519 360 7 820
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 149 723 3 738
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 009 758 51 254
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 347 170 66 326
  2.2 Vkladová facilita 662 533 −15 025
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 54 −47
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 12 239 844
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 316 189 −58 071
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 190 375 −59 812
  5.2 Ostatní závazky 125 814 1 741
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 260 436 8 581
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 8 474 −540
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 737 353
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 12 737 353
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 218 0
10 Ostatní závazky 234 066 1 560
11 Účty přecenění 357 852 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 668 100
Pasiva celkem 4 519 360 7 820