Eurosystemets konsoliderede balance

2. marts 2018
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 376.279 −22
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 297.067 868
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.863 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.204 869
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 34.542 −900
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.649 −708
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.649 −708
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 762.037 −201
  5.1 Primære markedsoperationer 1.719 176
  5.2 Langfristede markedsoperationer 760.274 −385
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 45 8
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.078 591
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.715.603 7.236
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.445.234 6.839
  7.2 Andre værdipapirer 270.369 397
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 24.966 0
9 Andre aktiver 243.138 957
Aktiver i alt 4.519.360 7.820
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.149.723 3.738
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.009.758 51.254
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.347.170 66.326
  2.2 Indlånsfacilitet 662.533 −15.025
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 54 −47
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 12.239 844
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 316.189 −58.071
  5.1 Offentlig forvaltning og service 190.375 −59.812
  5.2 Andre forpligtelser 125.814 1.741
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 260.436 8.581
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 8.474 −540
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 12.737 353
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.737 353
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.218 0
10 Andre forpligtelser 234.066 1.560
11 Revalueringskonti 357.852 0
12 Kapital og reserver 102.668 100
Passiver i alt 4.519.360 7.820